Tank boven

Onderzoek MCHZ op het gebied van Hyperbare Zuurstoftherapie

MCHZ is naast een medisch centrum ook een kenniscentrum. Een centrum dat zich richt op innovatie, het ontwikkelen van nieuwe onderzoekslijnen en het ondersteunen van nationale en internationale trials.

MCHZ participeert in klinisch wetenschappelijk onderzoek, conform de richtlijnen van Good Clinical Practice

MCHZ doet dit in nauwe samenwerking met het AMC in Amsterdam. Er wordt momenteel een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in het AMC en i.s.m. bij de Koninklijke Marine naar de relatie tussen vetzucht en bellen in de bloedbaan, meer fundamenteel de relatie tussen bloedlipiden en bellen in de bloedbaan.

Bellen in de bloedbaan bij duikslachtoffers kunnen worden aangetoond met Doppler cq Ultrasound detectie

Opzet en uitvoering van deze technieken behoren tot de standaardprocedures. Diverse internationale publicaties zijn in Pubmed te raadplegen. Daarnaast is onderzoek betreffende uiteenlopende onderwerpen naar arbeidsomstandigheden onder overdruk beschikbaar.

MCHZ heeft in samenwerking met Adrz actief meegedaan aan de Damocles trial 2017

Dit is een multicenter onderzoek naar het effect van hyperbare zuurstoftherapie en de diabetische voetwond. Momenteel participeren wij in het Dionydus onderzoek, een internationaal en multicenter onderzoek naar het effect van hyperbare zuurstoftherapie en de diabetische voetwond.

MCHZ betrekt een aantal partners bij de onderzoekprojecten

Er wordt nauw samengewerkt met de collega-specialisten van de vakgroepen chirurgie, interne geneeskunde, stralingsgeneeskunde, KNO, dermatologie en aanpalende disciplines van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.
De opgedane kennis wordt in nauwe samenwerking met MCHZ ondergebracht in het kenniscentrum. Het kenniscentrum verzamelt en onderhoudt contacten met universitaire instituten, waaronder het AMC. Met geaccrediteerde bijscholing in de duikgeneeskunde en de hyperbare zuurstoftherapie worden eerste- en tweedelijnszorg professioneel ondersteund. Daarnaast worden symposia en besprekingen van casuïstiek georganiseerd.

Partnerprogramma’s